Etiske retningslinjer for ansatte i Fredrikstad Langtransport

(Vedtatt av styret den 20.06.2023)

Om retningslinjene

Som ansatt i FLT arbeider du med saker av stor betydning for bedriften og våre kunder. For å lykkes med vår visjon og vår målsetting må vårt arbeid og opptreden bygge på verdier som gir tillit, troverdighet og respekt hos våre kunder og hos andre vi kommer i kontakt med gjennom vårt arbeid.

FLT sin visjon er: TRANSPORTSELSKAP MED FOKUS PÅ PERSONLIG OPPFØLGING

FLTs verdier er:

  • Samfunnsnyttig
  • Seriøs
  • Tillit i markedet
  • Kompetent

FLT skal være en pådriver for at våre medarbeidere holder høy etisk standard i sitt daglige virke. Derfor pålegger vi oss selv høye etiske krav.

Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre bedriftens forventninger når det gjelder personlig adferd, slik at du utfører ditt arbeid/verv på en etisk forsvarlig måte. Som medarbeider i FLT skal du føle deg trygg på at din arbeidsgiver vil støtte og forsvare deg når du utøver ditt arbeid i tråd med retningslinjene.

Omfang og ansvar

Disse retningslinjene gjelder for FLTs medarbeidere på alle nivåer inkludert midlertidig ansatte og oppdragstakere.

Det påligger alle som er omfattet av de etiske retningslinjene å gjøre seg kjent med dem og medvirke til at de blir fulgt. Ledere har et særlig ansvar for oppfølging av retningslinjene og skal fremstå som gode rollemodeller. FLTs ansatte må også ha et bevisst forhold til hvordan deres private adferd kan påvirke tilliten til bedriften.

Retningslinjene er et uttrykk for vårt grunnleggende syn på ansvarlig og etisk adferd. De er ikke uttømmende, og dekker ikke alle etiske problemstillinger som du kan møte. Det kreves god dømmekraft for å avgjøre om en bestemt handling eller beslutning er etisk forsvarlig. Er du i tvil, må du søke veiledning hos din overordnede eller ta kontakt med HR-ansvarlig.

Grunnleggende forventninger 

  • Du er kjent med våre verdier og legger dem til grunn i ditt arbeid.
  • Du opptrer profesjonelt og med aktsomhet, redelighet og saklighet.
  • Du avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til vår bedrift og hos våre kunder.
  • Du behandler alle du kommer i kontakt med gjennom ditt arbeid med høflighet og respekt.
  • Du er bevisst på etiske problemstillinger i nærmiljøet, herunder menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og korrupsjon.
  • I ditt arbeid søker du å påvirke medarbeidere og samarbeidspartnere til å holde en høy etisk standard i sine virksomheter.

Personlig adferd

Du skal bidra til at FLT har et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse.

Diskriminering
Vi aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig adferd overfor kolleger eller andre du forholder deg til som ansatt hos oss.

Rusmidler
Du er forsiktig i din omgang med alkohol og viser deg ikke beruset i jobbsammenheng. Du skal ta hensyn til kolleger som av ulike grunner ikke drikker alkohol.

Konfidensialitet
Du behandler sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet, også når du ikke er pålagt taushetsplikt. Du behandler informasjon fra medlemsbedrifter som konfidensiell når du burde forstå at videreformidling til utenforstående kan skade FLT.

FLTs eiendeler

Utstyr og eiendeler, herunder datautstyr og kontormateriell, skal i hovedsak benyttes til arbeidsrelaterte formål.

Reiser arrangementer m.m.
Våre medarbeidere forutsettes å opptre i henhold til disse retningslinjer når de er på tjenestereise, kurs og andre arrangementer. I internasjonale sammenhenger er vi bevisst hvordan vi oppfattes, slik at vi alltid opptrer på en måte som ivaretar tilliten til FLT.

Miljø
Du er bevisst de konsekvenser din adferd og dine beslutninger kan få for miljøet. Miljøvurderinger og miljøkostnader inkluderes i alle beslutninger.

Sosiale medier og mediehåndtering for øvrig
FLT skal være en åpen, tilgjengelig og etterrettelig bedrift.

Kommunikasjonsansvarlig i FLT koordinerer all utadrettet kontakt med mediene. Ansatte plikter å gjøre seg kjent med våre rutiner for mediehåndtering.

Våre ansatte forventes å opptre varsomt ved bruk av sosiale medier, også privat, da ytringer på sosiale medier vil kunne oppfattes som representative for oss.

Konkurranselovgivning
Medarbeidere i FLT må ikke medvirke til at bedrifter som opererer i samme marked samarbeider på måter som kan stride mot konkurranselovgivningen.

FLT skal overholde gjeldende konkurranselovgivning til enhver tid. Som ansatt og tillitsvalgt skal du bidra til dette.

Verdipapirhandel
Medarbeidere i FLT må ikke handle aksjer eller andre verdipapirer i et selskap når en på bakgrunn av kontakt med selskapet eller myndigheter kommer i besittelse av informasjon som kan være omfattet av Børsens innsideregler. Mulig innsiderelevant informasjon skal ikke deles med andre.

Integritet og mulige interessekonflikter

Integritet
FLT er imot alle former for korrupsjon, og arbeider aktivt for å sikre at dette ikke forekommer.

Som medarbeider hos oss skal du ikke behandle en sak eller søke å påvirke en avgjørelse dersom særlige forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til din uavhengighet.

Du skal ikke i dine kontakter med bedrifter eller andre motta eller søke å oppnå fordeler for deg eller nærstående personer som er upassende eller som på annen måte kan tenkes å skade bedriftens interesser eller omdømme. Du skal ikke kreve eller motta personlige gjenytelser for dine tjenester. Du sier nei takk til gaver eller andre goder som kan oppfattes som utilbørlige fordeler med bakgrunn i ansettelsesforholdet.

Du skal ikke tilby gaver eller bevertning som kan oppfattes som utilbørlige fordeler for mottaker, eller som på andre måter kan så tvil om mottakers integritet eller omdømme.

Varsling
Vi ønsker å ha en åpen bedriftskultur der det er aksept for å ta opp bekymringer og å reise kritikk. FLT har i Personalhåndboken rutiner inntatt varslingsregler som omhandler hvem du kan varsle til, hvordan du kan varsle og hvordan varsling skal følges opp. Opplever eller observerer du kritikkverdige forhold, bør du si ifra i tråd med disse reglene. Med «kritikkverdige forhold» menes brudd på lovverket eller brudd på tydelig kommuniserte interne retningslinjer.

Overtredelse
Overtredelse av våre etiske retningslinjer vil kunne medføre disiplinære reaksjoner, enten i form av advarsel, oppsigelse eller avskjed.